Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hírek, események

INFORMÁCIÓK az óvodai felvételekről a 2023/2024-es nevelési évre

INFORMÁCIÓK az óvodai felvételekről a 2023/2024-es nevelési évre

Jelentkezés Oroszlány Város Óvodáiba

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében: „az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

Oroszlány Város Óvodáiba történő jelentkezés időpontja:

2023. május 2-3.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

  • Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában kötelező óvodába járnia.
  • Az óvodába a 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.
  • A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekek estében is. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

 

Az óvodai jelentkezésre vonatkozó Jelentkezési lap letölthető a www.oroszlany.hu; www.oroszlanyiovodak.hu honlapról, valamint papír alapon is elérhető Oroszlány Város Óvodái központjában (Brunszvik Teréz Óvoda, Oroszlány, Bánki D. utca 67.).

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapot, valamint a szükséges dokumentumok másolatát a beiratkozásra hozzák magukkal!

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, vagy útlevél)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
  • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2023. június 3-ig értesíti a szülőket.

Az Nknt. 49. § (2) bekezdése szerint: „a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.” (a feladatellátási helyek/telephelyek vonzásterülete megtalálható az www.oroszlany.hu, valamint a www.oroszlanyiovodak.hu/ honlapon).

Oroszlány Város Önkormányzata által fenntartott Oroszlány Város Óvodái az Nknt. 4. § 27.-28. pontja értelmében egyetlen székhellyel, valamint 4 feladatellátási hellyel/telephellyel rendelkező - óvodai nevelési alapfeladatot - ellátó köznevelési intézmény. Önkormányzatunk ennek értelmében egyetlen óvodai nevelési alapfeladatot ellátó köznevelési intézménynek a fenntartója, amelynek körzete városunk teljes közigazgatási területe.

Az Nknt. 8. § (2) bekezdése értelmében: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. ” A szülők az óvodai nevelés alóli felmentés iránti kérelmüket a területileg illetékes járási hivatalnál terjeszthetik elő.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:    

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

 

A Nknt. 37. § (2) bekezdése szerint az óvodai felvételi döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be Oroszlány Város Óvodái vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez küldi meg, aki meghozza a másodfokú döntést. A szülő a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, akkor köteles arról 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az űrlap elérhető az oktatas.hu weboldalon.

 

A 2023/24-es óvodai nevelési év kezdete: 2023. szeptember 1. (péntek). A gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

 

További információk és letölthető dokumentumok az alábbi linkeken találhatóak:

https://www.oroszlanyiovodak.hu/beiratkozas/

https://www.oroszlanyiovodak.hu/letoltheto-dokumentumok/

Vissza