Beiratkozás

 

Bejelentés a gyermek óvodakötelezettségének külföldön való teljesítésére:


  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes
                                                                                                                                                                            

Felmentési kérelem a  kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:

 
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben
kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását.
A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai
foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,
ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

A KÉRELEM BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:   2021. MÁJUS 25. !

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/oroszlanyi-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly
https://www.kormanyhivatal.hu/download/0/98/36000/%C3%93vodai%20nevel%C3%A9sben%20val%C3%B3%20r%C3%A9szv%C3%A9tel%20al%C3%B3li%20felment%C3%A9si%20k%C3%A9relem.docx