Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

                                       Óvodai felvétel a 2022/23-as nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében: „az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

 Oroszlány Város Óvodáiba
történő jelentkezés időpontja:

2022. május 2-6.

 

A beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben, a beiratkozás elektronikusan zajlik.
 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

·       Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában kötelező óvodába járnia. Az óvodába a 2019. augusztus 31.-ig született gyermekek beíratása kötelező.

·       A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekek estében is. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az óvodai jelentkezésre vonatkozó Jelentkezési lap letölthető a www.oroszlany.hu; www.oroszlanyiovodak.hu honlapról, valamint papír alapon is elérhető Oroszlány Város Óvodái központjában (Brunszvik óvoda, Oroszlány, Bánki D. utca 67.).

A kitöltött Jelentkezési lapot Oroszlány Város Óvodái részére elektronikusan kell elküldeni 2022. május 2-től május 6-ig az aprokak@ovilap.hu email címre, valamint papír alapon is eljuttatható az Oroszlány Város Óvodái központjába (Brunszvik Óvoda), bedobható a postaládába. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2022. június 6-ig – írásban, emailen - értesíti a szülőket.

Az Nknt. 49. § (2) bekezdése szerint: „a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.” (a feladatellátási helyek/telephelyek vonzásterülete megtalálható az www.oroszlany.hu, valamint a www.oroszlanyiovodak.hu/ honlapon).

Oroszlány Város Önkormányzata által fenntartott Oroszlány Város Óvodái az Nknt. 4. § 27.- 28.  pontja értelmében egyetlen székhellyel, valamint 4 feladatellátási hellyel/telephellyel rendelkező - óvodai nevelési alapfeladatot - ellátó köznevelési intézmény. Önkormányzatunk ennek értelmében egyetlen óvodai nevelési alapfeladatot ellátó köznevelési intézménynek a fenntartója, amelynek körzete városunk teljes közigazgatási területe.

Az Nknt. 8. § (2) bekezdése értelmében: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A szülők az óvodai nevelés alóli felmentés iránti kérelmüket a területileg illetékes járási hivatalnál terjeszthetik elő.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:

a)  aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c)  akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

 

A Nknt. 37. § (2) bekezdése szerint az óvodai felvételi döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be Oroszlány Város Óvodái vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez küldi meg, aki meghozza a másodfokú döntést. A szülő a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, akkor köteles arról 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az űrlap elérhető az oktatas.hu weboldalon.

 

A 2022/23-as óvodai nevelési év kezdete: 2022. szeptember 1. (csütörtök). A gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

 

Bejelentés a gyermek óvodakötelezettségének külföldön való teljesítésére:


 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

                                                                                                                                                                            

Felmentési kérelem a  kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:

 
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév április 15 -éig benyújtott – kérelemben
kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását.
A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai
foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,
ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.


A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.
A kérelem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az un. e-papír szolgáltatás segítségével írásban megküldhető. Kérelem minta a kapcsolódó anyagok között található!
Amennyiben postai úton szeretné eljuttatni a kérelmét, az illetékes járási hivatali osztályok elérhetőségét az alábbi linkekre kattintva megtalálja:


A KÉRELEM BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:   2022. ÁPRILIS 15 !

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/oroszlanyi-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly
https://www.kormanyhivatal.hu/download/0/98/36000/%C3%93vodai%20nevel%C3%A9sben%20val%C3%B3%20r%C3%A9szv%C3%A9tel%20al%C3%B3li%20felment%C3%A9si%20k%C3%A9relem.docx